gdpr-ca - | CIVA Trans
Novinky

Zásady zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní agentury CIVA trans s.r.o.


ÚVODNÍ INFORMACE

CIVA Trans s.r.o. zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s platnou právní úpravou. Počínaje dnem 25. května 2018 budou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem údajů je společnost CIVA Trans s.r.o., IČ: 281 15 872 (dále jen „správce“).

Společnost CIVA Trans s.r.o., IČ: 281 15 872, sídle Rovná 110, 386 01 Strakonice, zapsané v evidenci oddíl C, vložka 18091, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností CIVA Trans s.r.o.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivě i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
• Základní identifikační údaje
  Základní identifikační osobní údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec,
  PSČ), podpis.
• Kontaktní údaje
  Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.
• Fakturační údaje
  Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.
• Fotografie a videozáznamy
  V případě, že k tomu zákazník vysloví souhlas, je správce oprávněn z jeho čerpání služeb pořizovat fotografie
  a videozáznamy během čerpání služeb a následně je použít za účelem marketingu v rámci propagačních
  materiálů. Obdobně je tomu tak, pokud zákazník předá správci vlastní fotografie a videozáznamy.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracovávání)
• Zpracovávání osobních údajů pro účely poskytnutí služby
  Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely poskytnutí našich služeb. V takovém případě jsou zpracovávány
  Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro zpracování rezervace či zakoupení služeb poskytovaných
  CIVA Trans s.r.o. Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny při rezervaci či zakoupení služeb vč. jejich
  změn.
• Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti
   Po čerpání našich služeb uchováváme a zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění svých právních 
   povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními
   předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující
   promlčecí lhůty apod.
• Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce
  Oprávněný zájem společnosti CIVA Trans s.r.o. jako správce je informovat Vás a nabízet Vám služby cestovní
  agentury CIVA Trans s.r.o., tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu
  titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo.

3.2. Zpracovávání osobních dat s Vaším výslovným souhlasem pro účely marketingu
Pokud máte zájem být informován o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných správcem, a to zejména formou e- mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.Za tímto účelem Čedok zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

5. ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získáváme přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při rezervaci nebo zakoupení služby.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ UDĚLENÍ SOUHLASU

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste naší společnosti neudělili souhlas. Jde o případy, kdy pro Vás rezervuje nebo kupuje službu jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste vedeni zpravidla jako účastníci služeb. V těchto případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu za účelem splnění služby a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.

7. PŘÍSTUP OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci CIVA Trans s.r.o.

Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup CIVA Trans s.r.o. jako správce, jeho zaměstnanci a další dodavatelé služeb, kteří zajišťují služby u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).
Vaše osobní údaje zpracovávané CIVA Trans s.r.o. jsou poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní kontakt, popř. e-mailová adresa.

8. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:
• práva na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu,
• práva vznést námitku proti zpracování jeho/jejích osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovány
  pro účely oprávněných zájmů CIVA Trans s.r.o. nebo třetí osoby, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy
  nepřevažují nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů,
• práva na výmaz jeho/jejích osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřeba za účely uvedenými v
  odstavci: Základní účely zpracování osobních údajů CIVA Trans s.r.o., subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož
  základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, subjekt údajů
  vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování, osobní
  údaje byly zpracovány bez právního základu.
• práva na omezení zpracování v případě, že subjekt údajů napadá přesnost osobních údajů, a to na dobu
  potřebnou k tomu, aby CIVA Trans s.r.o. mohl ověřit správnost osobních údajů, zpracování nemá právní
  základ, ale subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely evidence a rovněž i souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Výše uvedené žádosti a/nebo vyrozumění o požadavcích mohou být učiněny poštou na adresu sídla Správce. Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů spojených s poskytnutím zpracovávaných osobních údajů v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení GDPR.

Žádosti a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a příjmení, e-mailové adrese subjektu údajů za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od subjektu údajů.

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany CIVA Trans s.r.o. nebo dalších zpracovatelů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje.

Tento dokument Zásady zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní agentury CIVA Trans s.r.o. je platný ke dni 25. května 2018 a průběžně bude aktualizován.
 

Václav Cimburek CIVA trans, Rovná 85, 386 01 Strakonice

Rovná - tel.: 383 350 111, fax: 383 350 195, e-mail: recepce@civatrans.cz   |   České Budějovice - tel.: 387 699 411 - CZ | EN | SP