gdpr-sro - | CIVA Trans
Novinky

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti CIVA trans s.r.o.

Správcem údajů je společnost CIVA Trans s.r.o., IČ: 281 15 872 (dále jen „Správce“).

Společnost CIVA Trans s.r.o., IČ: 281 15 872, sídle Rovná 110, 386 01 Strakonice, zapsané v evidenci oddíl C, vložka 18091, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností CIVA Trans s.r.o.

CIVA Trans s.r.o. zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s platnou právní úpravou. Počínaje dnem 25. května 2018 budou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
CIVA Trans s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu vyplývajícího ze smluvního vztahu, dále pak k jejich poskytnutí v rámci zákonných povinností, a to po dobu nezbytně nutnou k účelům využití těchto údajů a informací.

Základní účely zpracování osobních údajů CIVA Trans s.r.o.:
• plnění smlouvy a poskytování služeb
• zajištění provozních činností
• účetní a daňové účely
• vymáhání pohledávek
• splnění právní povinnosti
• ochrana majetku a osob
• účely oprávněných zájmů CIVA Trans s.r.o. nebo třetí osoby, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy
  nepřevažují nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů

Rozsah zpracování osobních údajů CIVA Trans s.r.o.:
• identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, IČO, případně DIČ, EU DIČ,
• adresní údaje: adresa trvalého bydliště, příp. místo podnikání, adresa provozovny, doručovací adresa
• kontaktní údaje: telefon, příp. fax, e-mail, www stránky, e-mail fakturace, příp. další obdobné kontaktní a
  doplňující informace
• ostatní údaje pro zajištění oprávněného zájmu CIVA Trans s.r.o.

Osobní údaje, které CIVA Trans s.r.o. zpracovává se souhlasem subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může subjekt údajů udělit.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi subjektem údajů a CIVA Trans s.r.o. je poskytnutí osobních údajů dobrovolné. CIVA Trans s.r.o. ale nemůže uzavřít Smlouvu o nákladní přepravě, osobní přepravě, opravě, nájmu a jiných službách pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušné smlouvy a poskytnutí služby.

Zdroje osobních údajů:
• přímo od subjektu údajů při jednání o uzavření Smlouvy o poskytované službě
• z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (veřejný rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík,
  rejstřík VIES, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných
  zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů zveřejní)
• od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů
• případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal subjekt údajů svůj souhlas

Zajištění ochrany osobních údajů:
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou kontrolou. CIVA Trans s.r.o. disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem a přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji subjektů údajů přicházejí do styku v rámci plnění pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům:
Subjekt údajů se může na Správce obrátit s žádostmi v rámci výkonu svých následujících práv:
• práva na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu,
• práva vznést námitku proti zpracování jeho/jejích osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovány
  pro účely oprávněných zájmů CIVA Trans s.r.o. nebo třetí osoby, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy
  nepřevažují nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů,
• práva na výmaz jeho/jejích osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřeba za účely uvedenými v
  odstavci: Základní účely zpracování osobních údajů CIVA Trans s.r.o., subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož
  základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, subjekt údajů
  vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování, osobní
  údaje byly zpracovány bez právního základu.
• práva na omezení zpracování v případě, že subjekt údajů napadá přesnost osobních údajů, a to na dobu
  potřebnou k tomu, aby CIVA Trans s.r.o. mohl ověřit správnost osobních údajů, zpracování nemá právní
  základ, ale subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.

Výše uvedené žádosti a/nebo vyrozumění o požadavcích mohou být učiněny poštou na adresu sídla Správce. Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů spojených s poskytnutím zpracovávaných osobních údajů v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení GDPR.

Žádosti a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a příjmení, IČ a e-mailové adrese subjektu údajů za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od subjektu údajů.

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany CIVA Trans s.r.o. nebo dalších zpracovatelů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje.
 

Václav Cimburek CIVA trans, Rovná 85, 386 01 Strakonice

Rovná - tel.: 383 350 111, fax: 383 350 195, e-mail: recepce@civatrans.cz   |   České Budějovice - tel.: 387 699 411 - CZ | EN | SP